Tietosuojaseloste

Tämä on Vip Life Finland:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.09.2020.

REKISTERINPITÄJÄ
Scandicontrol Oy
Heikkiläntie 2
00210 Helsinki
Y-tunnus: 2881349-2

REKISTERIN NIMI
Scandicontrol Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOREKISTERIIN LIITTYVÄT YHTEYDENOTOT
Yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja rekistereihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä:
Jani Pesonen, jani(a)vlf.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen, henkilön suostumuksen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
– Asiakassuhteen ylläpitäminen ja asiakaskokemuksen parantaminen
– Asiakaspalvelu, tilaustietojen käsittely ja arkistointi
– Mainonnan ja markkinoinnin tuottaminen
– Analytiikka ja tilastointi
– Kohdennetun sisällön tuottaminen
– Väärinkäytösten estäminen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– Yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, asiakassegmentti
– Henkilön nimi, asema, vastuualueet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tunnistetiedot
– Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
– Toimitus- ja laskutustiedot
– Muistiinpanot tapaamisista ja keskusteluista
– Tuotearvostelut ja asiakastyytyväisyystutkimukset
– Kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan Scandicontrol Oy:n asiakastietojärjestelmästä, asiakkaiden itse tallentamista ja antamista tiedoista, yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä sekä yritys- ja päättäjätietoja toimittavilta yhteistyökumppaneilta.

TIETOJEN SÄILYTYS JA YLLÄPITO
Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi.
Scandicontrol Oy tekee jatkuvaa työtä rekistereidensä oikeellisuuden varmistamiseksi. Vanhentuneet tiedot poistetaan sekä muuttuneet tiedot päivitetään mahdollisimman nopeasti tiedon saannista.

REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SUOJAUS
Asiakas- ja markkinointirekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Scandicontrol Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Scandicontrol Oy:n työntekijöitä sekä palveluntarjoajia sitoo vaitiolovelvollisuus.

TIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Scandicontrol Oy ei koskaan välitä tai myy henkilötietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin kertoa tai luovuttaa kolmansille osapuolille toiminnan varmistamiseksi. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja siirrettäessä huolehditaan riittävästi tietosuojasta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Esimerkkejä tilanteista, joissa tietoja on tarpeen luovuttaa kolmansille osapuolille.
– Tuotteen toimittajalle suoratoimitustilausten yhteydessä
– Kuljetus- ja asennusliikkeille toimitusta varten
– Analytiikkakumppaneille
– Suora- ja sähköpostimarkkinointikumppaneille asiakasviestintää varten
– Maksunvälittäjille ja laskuoperaattoreille
– Luotonmyöntäjälle leasingsopimuksissa
– Perintäyhtiölle laskujen siirtyessä perintään
– Lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Scandicontrol Oy takaa rekisteröidylle kaikki lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietojen käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Scandicontrol Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Asiakkaalle vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Scandicontrol Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Rekisteröityneellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.
Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi ei ole poikkeukseton. Scandicontrol Oy voi olla poistamatta tietoja mikäli niiden käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Scandicontrol Oy ei kuitenkaan aktiivisesti käsittele henkilötietoja, jos henkilö sen kieltää.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Scandicontrol Oy kehittää jatkuvasti toimintaansa ja pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti tutustumassa tietosuojaselosteen sisältöön.